Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els programes de formació i inserció (PFI), duren un curs acadèmic.

Estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.

L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Els PFI s’adscriuen a diferents famílies professionals.

Oferta formativa comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

Els Programes de Formació i Inserció (PFI)

S’ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització:

 • Plans d’iniciació professional (PIP), que es realitzen en
  instituts de titularitat del Departament d’Ensenyament i en
  centres docents privats i establiments de formació
  autoritzats.
 • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en
  col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les
  administracions locals.
 • Programes de formació i aprenentatge professional
  (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del
  Departament d’Ensenyament.

Plans de Transició al Treball (PTT)

Formació i Aprenentatge Professional (FIAP)

Programes d’Iniciació Professional (PIP)

Programes d’Itineraris Formatius (IFE)

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada,
amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

(4 cursos acadèmics)

Més informació sobre PFI | GENCAT

Cicles formatius de grau bàsic

S’obté el títol de grau Bàsic i graduat en ESO.
Estudis professionals de dos anys de durada adreçats a l’alumnat que no finalitza ESO.
L’accés es fa a través del Consell orientador de cada centre.
S’adreça a alumnat de 3er ESO i excepcionalment de 2on ESO.
La seva estructura és:
Mòduls comuns: ciències aplicades i comunicació i societat.
Mòduls professionalitzadors, d’acord amb el títol i equivalents a un  QP (qualificació professional) de nivell 1
Mòdul de síntesi
Mòdul de pràctiques en centres de treball

Oferta formativa comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

Programes de Formació Professional Bàsica (FPB)

Són programes per alumnes que no han superat l’ESO. Hi pot accedir l’alumnat a partir de 15 anys (2 cursos acadèmics).

Més Informació:

Cicles Formatius de Grau Superior

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis postobligatoris d’educació superior. Ensenyen les competències per exercir i desenvolupar una professió. Tenen una durada de dos cursos acadèmics i, igual que els CFGM, es divideixen en famílies professionals. Aquest cicle proporciona un títol de tècnic superior vàlid a tot l’Estat espanyol i també permet incorporar-se a estudis universitaris.

Oferta formativa comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

Activitats físiques i esportives

Administració i gestió

Agrària

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica

Fusta, moble i suro

Hoteleria i turisme

Imatge Personal

Informàtica i comunicació

Instal·lació i manteniment

Química

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

Transport i manteniment de vehicles

Informàtica i comunicació

+ Informació | GENCAT

Informàtica i comunicació

Instal·lació i manteniment

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis postobligatoris que ensenyen les competències per exercir una professió. Consten de dos cursos acadèmics i es divideixen en famílies professionals. Aquest cicle proporciona un títol de tècnic vàlid a tot l’Estat espanyol i també permet incorporar-se a altres cicles o a batxillerat.

Oferta formativa comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

Administració i gestió

Activitats físiques i esportives

Agrària

Comerç i màrqueting

Escola Montserrat

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica

Fusta, moble i suro

Hoteleria i turisme

Imatge personal

Indústries alimentàries

Indústries extractives

Informàtica i comunicació

Instal·lació i manteniment

Química

Sanitat

(només amb empreses amb conveni)

Serveis socioculturals a la comunitat

Tèxtil, confecció i pell

Transport i manteniment de vehicles

+ Informació | GENCAT

Formació Professional de règim especial (Esports i Arts)

Els ensenyaments artístics professionals són el conjunt d’ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, de la dansa i de les arts plàstiques, el disseny i la conservació de béns culturals.

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar a l’alumnat per a l’activitat professional en el sistema esportiu en relació amb una modalitat o especialitat esportiva en els diferents nivells de: iniciació, tecnificació i alt rendiment, i facilitar l’adaptació dels tècnics formats a l’evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa.

Dates de preinscripció | Ensenyaments esportius

Dates de preinscripció | Ensenyaments artístics professionals

Oferta formativa Ensenyaments Esportius comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

Grau Mitjà

 • Basquetbol: Joviat FPintegrada
 • Atletisme, Esports de muntanya i escalada, Esports d’hivern, Futbol i Futbol sala, Handbol, Hípica, Judo i defensa personal, Salvament i socorrisme: Joviat FPintegrada 

Grau Superior

 • Atletisme, Basquetbol, Esports d’hivern, Futbol i Futbol sala, Handbol, Hípica, Judo i defensa personal, Muntanya i escalada, Salvament i socorrisme: Joviat FPintegrada

Oferta Formativa d’Arts plàstiques, escèniques i Disseny comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

Grau mitjà

Disseny gràfic  (Comunicació gràfica i audiovisual)

Arts aplicades al llibre

Grau Superior

Disseny gràfic (Comunicació gràfica i audiovisual)

Arts escèniques

Batxillerats

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics.

Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

Possibilita la incorporació a estudis posteriors i accés al món laboral.

Oferta formativa comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

Centres on s’imparteixen les modalitats de Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials

(*) Són centres de suport de l’IOC.

Centres on s’imparteix la modalitat de Batxillerat General

Centres on s’imparteix la modalitat d’Arts

Centres on s’imparteix Batxibac

Centres on s’imparteix Batxillerat Dual Americà

Centres on s’imparteix el Batxillerat Nocturn

+ Informació | GENCAT 

Universitats

Els estudis de grau permeten obtenir una formació de caràcter general, directament orientada a l’exercici d’activitats professionals o bé a la preparació per a una formació avançada més especialitzada, mitjançant els estudis de màster universitari.

L’estructura actual dels estudis universitaris es fonamenta en Tres cicles que condueixen a l’obtenció dels corresponents títols universitaris oficials.

 • Estudis de Grau

Per aconseguir el títol oficial de graduat/ada, cal cursar un itinerari d’entre 180 i 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que equivalen a un període mínim d’estudis de tres o quatre anys.

No obstant això, hi ha graus que per exigències de la normativa de la Unió Europea són almenys de 300 crèdits ECTS i impliquen un període d’estudis més ampli (5 anys), com ara el grau en estudis d’Arquitectura o la doble titulació de Física i Matemàtiques.

 • Màster universitari 

Els estudis de màster universitari comencen després d’haver acabat els estudis de grau. Són estudis universitaris oficials que tenen com a finalitat que assoleixis una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca i l’accés al doctorat.

 •  Doctorat

Els estudis universitaris oficials de doctorat condueixen a l’adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.

El programa de doctorat té com a objectiu el desenvolupament dels diferents aspectes formatius de la persona doctoranda i l’establiment dels procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de les tesis doctorals.

Són estudis que tenen com a finalitat obtenir una formació de tercer cicle especialitzada, orientada a la formació per a la recerca o a la preparació per a l’exercici professional, que consisteix en l’adquisició de competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol i relacionades amb la recerca científica de qualitat.

UManresa

Ciències de la Salut

 • Infermeria
 • Logopèdia  (Semipresencial. UOC-UManresa)
 • Podologia (Semipresencial)
 • Fisioteràpia
 • Podologia i fisioteràpia  (simultaneïtat d´estudis)
 • Medicina

Ciències Socials

 • Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
 • Mestre d’Educació Infantil

UPC Manresa

Enginyeria

 • Enginyeria d’Automoció
 • Enginyeria de Sistemes TIC
 • Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria Química

Universitat Oberta de Catalunya

Arts i Humanitats

 • Arts
 • Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)
 • Ciències Socials
 • Història, Geografia i Història de l’Art (interuniversitari: UOC, UdL)
 • Humanitats
 • Llengua i Literatura Catalanes
 • Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Ciències de la Salut

 • Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Comunicació i Informació

 • Comunicació

Disseny, Creació i Multimèdia

 • Disseny i creació digitals
 • Multimèdia

Dret i Ciències Polítiques

 • Criminologia
 • Dret
 • Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB)
 • Dret i Administració i Direcció d’Empreses (doble titulació)
 • Relacions internacionals

Economia i Empresa

 • Administració i Direcció d’Empreses
 • Administració i Direcció d’Empreses i de Turisme (doble titulació)
 • Economia
 • Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Relacions Laborals i Ocupació

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

 • Ciència de Dades Aplicada
 • Enginyeria Informàtica i d’Administració i Direcció d’Empreses (doble titulació)
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria de Tecnologies i serveis de Telecomunicació

Psicologia i Ciències de l’Educació

 • Educació Social
 • Psicologia

Turisme

 • Turisme

UVic

Ciències

 • Biologia
 • Biotecnologia

Ciències de la Salut

 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Medicina
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Psicologia
 • Teràpia Ocupacional

Ciències Socials i Jurídiques

 • Administració i Direcció d’Empreses
 • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Mestre d’Educació Primària amb Menció en Educació Física
 • Comunicació Audiovisual
 • Educació Social
 • Màrqueting i Comunicació Empresarial
 • Mestre d’Educació Infantil
 • Mestre d’Educació Infantil / Mestre d’Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa (Pla de millora)
 • Mestre d’Educació Primària
 • Periodisme
 • Publicitat i Relacions Públiques

Enginyeria

 • Enginyeria de l’Automoció
 • Enginyeria Mecatrònica
 • Multimèdia. Aplicacions i Videojocs

Arts i Humanitats

 • Traducció, Interpretació i Llengües aplicades

Graus dels centres adscrits

Ciències Socials i Jurídiques

 • Criminologia
 • Dret
 • Negocis Internacionals
 • Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques

Arts i Humanitats

 • Disseny

Campus Universitari Igualada – UdL 

Enginyeria

 • Enginyeria en Organització Industrial i Logística
 • Enginyeria Química
 • Tècniques d’Interacció digital i computació

Ciències de la Salut

 • Infermeria
 • Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioterapia (doble titulació)

Ciències Socials i Jurídiques

 • Administració i Direcció d’Empreses

Mixt

 • Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Administració i Direcció d’Empreses (doble   titulació)

 ESDAP Catalunya

Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya

Arts i humanitats

 • Disseny Gràfic
 • Disseny d’Interiors
 • Disseny de Moda
 • Disseny de Producte

Universitats de la resta de Catalunya

La prova d’accés a la universitat és un requisit per a l’alumnat que té el títol de batxillerat o equivalent per accedir a les universitats.

És anònima i idèntica per a tothom i garanteix la màxima igualtat d’oportunitats a l’alumnat que s’hi presenta. En la coordinació de la prova hi participen representants de cada universitat pública catalana, representants del Departament d’Educació i professorat especialista d’universitats i de batxillerat.

Escola oficial d’idiomes

La finalitat dels ensenyaments d’idiomes és capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Això comporta adquirir les habilitats tant per al llenguatge oral com l’escrit; desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació; desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.

Música

Les escoles de música imparteixen ensenyaments de música que es dirigeixen a la iniciació i a la formació dels infants en aquest art, a la preparació per a l’accés als estudis professionalitzadors corresponents i a la continuació de la formació i a la pràctica artístiques no professionals de persones de més edat. Aquests estudis no estan reglats i no comporten l’obtenció de títols acadèmics o professionals.

Els coneixements de música també es poden adquirir en els anomenats centres amb ensenyaments integrats, és a dir, centres de primària i/o secundària que imparteixen simultàniament els ensenyaments de règim general i els de música.

Els ensenyaments professionals de música s’estructuren en sis cursos acadèmics, que imparteixen conservatoris i centres professionals. En acabar-los s’obté el títol professional de música en l’especialitat cursada.

 • Iniciació a diversitat musical
 • Pedagogia musical infantil i d’adults

(veure apartat de centres per a més informació)

Dansa

La iniciació a la dansa es fa en l’àmbit de les escoles de dansa autoritzades. Les escoles de dansa poden impartir, segons el seu projecte educatiu, ensenyaments adreçats a la iniciació i la formació dels infants i joves en diverses tècniques de dansa i ensenyaments adreçats a la preparació per a l’accés als ensenyaments professionals i superiors de dansa. Proporcionen un espai per al gaudi de
la dansa i per a la pràctica artística.

Les escoles de dansa autoritzades garanteixen la qualitat en la impartició de les diverses tècniques de dansa pel que fa a la qualificació del seu professorat, la idoneïtat de les instal·lacions, la coherència del seu projecte educatiu i la
supervisió de la Inspecció d’Educació.

Els alumnes de les escoles de dansa autoritzades que cursen educació secundària obligatòria o batxillerat poden demanar una reducció d’hores lectives dins del marc de la normativa de simultaneïtat que el Departament d’Educació publica cada curs. Aquests ensenyaments no comporten l’obtenció de títols
acadèmics.

Formació d’adults

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida.
Permeten que les persones desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals.
A les escoles d’adults hi participen persones amb objectius diferents: obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Oferta formativa comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès

Curs específic d’accés als cicles de grau Mitjà (CAM)

Poden accedir-hi les persones que no disposin del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent acadèmic i que tinguin almenys 17 anys complerts l’any d’inici del curs.

Curs de preparació a les proves de grau Mitjà

Poden accedir-hi les persones que no disposen del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent acadèmic i que tinguin almenys 17 anys complerts l’any d’inici del curs.

GES (Graduat en educació secundària)

Mòduls de Noves Oportunitats

Guia informativa general | GENCAT

ACTIC

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador que s’avalua automàticament.