Els itineraris que es mostren tot seguit  s’organitzen  per tipologia d’estudis i de les diferents modalitats o famílies.

Es relaciona l’oferta formativa de batxillerats i cicles formatius, així com també la dels ensenyaments a distància, els programes de formació i inserció (PFI), els diferents cursos de preparació per a l’accés a grau Mitjà i a grau Superior i els graus universitaris dins el Campus Universitari de la Catalunya Central.

Aquest és un itinerari  transversal que es relaciona directament amb la majoria de sectors de producció. Les tasques que s’hi relacionen són administració, auditories, finances i assegurances, gestió de la informació, etc.

 

En aquest s’engloben  les activitats que es relacionen amb el disseny gràfic, arts escèniques, edició multimèdia, maquetació i tractament d’imatges, etc.

Aquest forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat. Aquests estudis ofereixen una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

Inclou totes les activitats que es relacionen amb la distribució comercial incloent les de compravenda, logística, transport, màrqueting i relacions públiques.

 

En aquest itinerari hi podem trobar les activitats relacionades  amb la pràctica de l’esport com aquelles que es relacionen amb la gestió d’activitats esportives ja sigui aquestes d’activitats fisicoesportives i recreatives, esport d’alt rendiment, i prevenció i recuperació.

 

Hem inclòs en aquest itinerari les famílies formatives de:

Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica, Instal·lació i manteniment i Química

L’electricitat i electrònica inclou entre altres el muntatge d’equips electrònics, desenvolupament de projectes de telecomunicació, muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques i gestió del muntatge de sistemes domòtics.

La Fabricació mecànica contempla funcions de fabricació, mecanitzat, muntatge i disseny en l’àmbit de les construccions metàl·liques, l’aeronàutica i l’electromecànica.

Pel que fa a la instal·lació i Manteniment inclou fred i climatització, sistemes d’aïllament i manteniment electromecànic.

Química: Aquests estudis capaciten per realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

La formació relacionada amb Edificació i Obra Civil inclou  l’obra de paleta i acabats, estructures, col·locació i muntatge, maquinària de construcció, i projectes d’obres, entre altres.

Pel que fa a la família de Fusta, Moble i Suro; parlem de tasques de serrat i preparació industrial de la fusta, muntatge de mobles, construccions de fusta, etc.

Contempla activitats que fan referència tant a la fabricació com als serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Abasta tasques diverses com poden ser la configuració d’equips, la creació de pàgines web, la reparació de sistemes microinformàtics o el disseny de sistemes de seguretat informàtica.

Dins d’aquest itinerari hem inclòs les famílies professionals d’Indústries alimentàries i la d’Hoteleria i turismes.

Pel que fa a la primera podem dir que inclou activitats professionals vinculades a: olis i grasses, begudes, productes carnis, conserves vegetals, lactis, fleca i pastisseria, i productes de la pesca.

Pel que fa a l’Hoteleria i Turisme parlem d’activitats com elaboracions de cuina i pastisseria, atenció al client, gestió d’hotels, promoció de destinacions turístiques, et

Tasques relatives a l’àrea forestal, d’agricultura, ramaderia i jardineria.

S’inclouen en aquest àmbit tots els tractaments d’estètica i perruqueria utilitzant les tecnologies existents. Adequant-se sempre als requeriments de seguretat i higiene.

Pel que fa a les Indústries Extractives s’inclouen tasques del sector de la mineria, com l’extracció de roques i minerals i el tractament d’aquests; i del sector de la pedra natural, que contempla l’extracció de pedra ornamental i per a la construcció.

Referent a la família de Transport i Manteniment de Vehicles s’inclouen aspectes tals com  aeronàutica, nàutica, ferrocarril, automoció i conducció.

 

Aquesta família inclou: dinamització d’activitats culturals i recreatives; atenció i integració social; activitats educatives i de docència de la formació per a l’ocupació; així com aspectes d’assistència domèstica i gestió de serveis funeraris.

 

Activitats de fabricació de calçat i marroquineria, confecció de peces de vestir i roba de llar, adobat de pells, ennobliment tèxtil i fabricació de fil. Aquest també inclou l’aplicació de les tecnologies en aquest sector

Contempla un ampli ventall d’activitats professionals preventives, curatives i pal·liatives d’atenció sanitària; funcions de transport sanitari; serveis farmacèutics; ús d’equips de diagnòstic; higiene bucodental; serveis de tanatopràxia; entre altres.